Poziv za dostavljanje radova za Zbornik radova

2021-05-22

Poštovana/poštovani,

Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova sa seminara:

„TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE“

koju zajedno organizuju Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda. Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem kao studenti na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova sa seminara.

Prema dogovoru organizatora, zbornik radova će urediti: doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti. Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 15. marta 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 1. april 2021. godine. Radove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil, koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje se koristi za pisanje radova u časopisu – International Journal of Disaster Risk Management.

Pravo da učestvuju u pisanju radova imaju studenti osnovnih akademskih, master i doktorskih studija svih Univerziteta i Fakulteta Srbije i regiona.

Poziv za učestvovanje možete preuzeti preko linka

Tematske jedinice su sledeće:

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Litosferske katastrofe;
Hidrosferske katastrofe;
Atmosferske katastrofe;
Biosferske katastrofe;
Katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima (nuklearne, radiološke, transportne, požari itd;
Katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).
Taktika zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama

Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).
Taktika zaštite i spasavanja u antropogenim katastrofama (tehničko-tehnološkim)

Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u industrijskim katastrofama;
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim požarima
Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).
U ime organizacionog odbora vas puno pozdravljamo i očekujemo na našem seminaru.

Doc. dr Vladimir M. Cvetković Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje

rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje

katastrofa, Beograd