Poziv za dostavljanje radova - Zbornik radova - Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak

2023-09-26

Poštovani, imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da ispred organizatora seminara Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama pozovemo sve učesnike i predavače na Drugom nacionalnom seminaru iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, da uzmu učešće u pisanju radova za zbornik radova

„Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak“

 koji priređuje Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda.

Ceneći Vaš doprinos u oblasti studija katastrofa, pozivamo Vas da napišete rad (do 5 stranica) koji će biti objavljen u zborniku radova. Napominjemo da rad može biti pregledni, istraživački, u formi studije slučaja, analize, kratkog saopštenja itd.

Posebno ohrabrujemo studente svih Fakulteta i Univerziteta da uzmu učešće na spomenutom seminaru i napišu svoj rad na jednu od tema u okviru predviđenih tematskih celina.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Hatidža Beriša, Univerzitet odbrane u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje.

Redakcioni odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje; Sofija Radojković, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 reči), dostavite elektronskom poštom na imejl adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 30. novembar 2023. godine.

Svi dostavljeni radovi podležu nepristrasnim i anonomnim recenzijama od strane najmanje dva recenzenta iz naučne discipline kojoj pripada tematika rada. Nakon recenzije, svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u zbornik radova.

Radove treba napisati u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil,  koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje vam dostavljamo i prijaviti preko predviđene platforme za zbornik radova. Ako imate poteškoća elektornskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Kotizacija za objavljivanje radova u zborniku radova iznosi 2.500 dinara i uplata se vrši preko tekućeg računa: 340-11020546-63 Erste banka.

Tematske jedinice su sledeće:

Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak od katastrofa izazvanih prirodnim opasnostima

 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - litosferske katastrofe (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - hidrosferske katastrofe (poplave i bujice, lavine);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - atmosferske katastrofe (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - biosferske katastrofe (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak od katastrofa izazvanih antropogenim opasnostima

 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - nuklearne i radiološe katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - industrijske katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - transportne i infrastrukturne katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - katastrofe izazvane opasnim materijama;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - katastrofe izazvane ratnim razaranjima;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - katastrofe izazvane požarima;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak - katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Inovacije u oblasti pripremljenosti, ublažavanja, odgovora i oporavka od katastrofa izazvanih prirodnim i antropogenim opasnostima.

 U Beogradu,

26.9.2023. godine                                           

 

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje

rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje

katastrofa, Beograd