Uloga privatnog obezbeđenja u upravljanju rizicima od katastrofa

The role of private security in disaster risk management

Authors

  • Nenad Radivojević Univerzitet u Novom Sadu Pravni fakultet u Novom Sadu

Keywords:

katastrofe, upravljanje rizicima, privatno obezbeđenje, uloga, analiza, regulativa

Abstract

Sve brojnije i destruktivnije pojave poput masovnih i učestalih elementarnih nepogoda, terorističkih napada na kritičnu infrastrukturu, havarija, tehničko-tehnoloških akcidenata i sličnih događaja često dovode do proglašenja vanrednih situacija. To je uticalo na to da države reorganizuju svoje elemente sisteme nacionalne bezbednosti, a posebno sisteme smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kako bi blagovremeno i adekvatno odgovorile na navedene oblike ugrožavanja. Okosnicu te reorganizacije čini i aktivnosti na donošenju pravnog okvira kojim se proširuje krug subjekta zaštite i spasavanja. Jedan od tih subjekta u društvu jesu i subjekta iz oblasti privatnog obezbeđenja. Predmet ovog rada jeste analiza pozitivnopravne regulative koja uređuje oblast privatnog obezbeđenja, zaštite kritične infrastrukture i oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u R. Srbiji, a cilj je sagledavanje aktuelne i moguće uloge privatnog obezbeđenja u upravljanju rizicima od katastrofa.

Increasingly numerous and destructive phenomena such as mass and frequent natural disasters, terrorist attacks on critical infrastructure, accidents, technical-technological accidents and similar events often lead to the declaration of emergencies. This has influenced the states to reorganize their elements of the national security system, and especially the systems of disaster risk reduction and emergency management, to respond to the mentioned forms of threats in a timely and adequate manner. The backbone of this reorganization is the activities on the adoption of the legal framework which expands the circle of subjects of protection and rescue. One of those entities in the company are also entities in the field of private security. The subject of this paper is the analysis of positive legal regulations governing the field of private security, critical infrastructure protection and disaster risk reduction and emergency management in the Republic of Serbia, and aims to review the current and possible role of private security in disaster risk management.

References

Cvetković, V., Janković, B. (2020). Private Security Preparednes for Disaster Caused by Natural and Anthropogenic Hazards, International Journal of Disaster Risk Management, 2(1), 23-33.

Fischer, J. R., Halibozek, E., Green, G. (2008). Introduction to Security, Eighth Edition, New York: Elsevier Inc.

Hess, M. K. (2009). Introduction to Private Security, Fifth Edition, Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

Janković, B., Cvetković, V. (2021). Relations between police and private security officers: a case study of Serbia, Security Journal.

Lončar, Z., Radivojević, N., Radošević, R., Mirković, V. (2019). Saradnja policije i privatnog obezbeđenja u vanrednim situacijama u Republici Srbiji – stanje i mogućnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 53(1), 113-131.

Radivojević, N. (2019). Javno-privatno partnerstvo u oblasti javne bezbednosti u razvijenim zemljama sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju, Doktorska disertacija, Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.

Stajić, Lj. (2018). Zaštita kritične infrastrukture i privatno obezbeđenje. U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, 119-135.

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/06.

Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 94/19.

Zakon o vanrednim situacijama, Službeni glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12.

Zakon o privatnom obezbeđenju, Službeni glasnik RS, br. 104/13, 42/15 i 87/18.

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Službeni glasnik RS, br. 87/18.

Zakon o kritičnoj infrastrukturi, Službeni glasnik RS, br. 87/18.

Pravilnik o programima i načinu stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, Službeni glasnik RS, br. 15/19.

Downloads

Published

2022-02-17

How to Cite

Radivojević, N. (2022). Uloga privatnog obezbeđenja u upravljanju rizicima od katastrofa: The role of private security in disaster risk management. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 110–120. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/30