OBUKA UČESNIKA U KONTROLI TRANSPORTA OPASNE ROBE I ODGOVOR NA HEMIJSKE UDESE U TRANSPORTU (RAINING OF PARTICIPANTS IN THE CONTROL OF TRANSPORT OF DAN-GEROUS GOODS AND THE RESPONSE FOR CHEMICAL ACCIDENTS IN TRANSPORT)

Authors

  • Dejan Đurđević Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za logistiku, dejan.djurdjevic@mup.gov.rs.

Keywords:

opasne materije, kontrola, saobraćajna policija, vatrogasci-spasioci, bezbednost

Abstract

Razvojem nauke u industriji i novih tehnologija, broj opasnih materija (zapalјive tečnosti, otrovni, korozivni i infektivni gasovi itd.) se svakim danom povećava. Upotreba takvih materija, pored pozitivnih osobina, nosi u sebi i niz skrivenih, nepoznatih opasnosti po čoveka, njegovu životnu i radnu sredinu. On se uvećava u toku njihovog transporta, zbog manipulacija koje za to vreme moraju da se obave. U toku prevoza opasne materije su posebno izložene pretnji, odnosno umnožava se rizik od nastanka havarije usled uslova na transportnoj ruti i kvalitetu tehničkih sredstava za transport opasne materije. Neophodnost preventivnog delovanja, permanentne kontrole učesnika u trasnportu i organizaciona spremnost sistema za adekvatan odgovor na nastali događaj u cilјu zaštite, predstavlјa jedan od prioritetnih cilјeva države na polјu održavanja opšte i javne bezbednosti i stabilnosti državnog sistema u celini. Obuka omogućava usvajanje znanja, sticanje veština i stavova potrebnih za efektivno i efikasno obavlјanje poverenih zadataka iz složenog sitema preventivnog delovanja i odgovora na vanredne događaje u kojima učestvuju opasne materije.

With the development of science in the industry and new technologies, the number of dangerous substances (flammable liquids, poisonous, corrosive and infectious gases, etc.) is increasing every day. The use of such substances, in addition to their positive properties, also carries several hidden, unknown dangers for humans and their living and working environment. It increases during their transport, due to the manipulations that have to be done during that time. During transportation, hazardous materials are particularly exposed to threats, that is, the risk of damage is multiplied due to the conditions on the transport route and the quality of the technical means for transporting hazardous materials. The necessity of preventive action, permanent control of transport participants and the organizational readiness of the system for an adequate response to the incident to protect it, is one of the priority goals of the state in the field of maintaining general and public safety and the stability of the state system as a whole. The training enables the acquisition of knowledge, skills and attitudes required for the effective and efficient performance of entrusted tasks from a complex system of preventive action and response to emergency events involving hazardous substances.

References

Cvetković, V. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgra-de. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.

Cvetković, V., Adem, O., & Aleksandar, I. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International journal of disaster risk reduction, 35, 101095.

Priručnik za polaznike kursa za rad na intervencijama sa opasnim materijama Ministarstvo unutrašnjih poslova, Grupa autora,(2021),

Priručnik za polaznike stručne obuke za vršenje nadzora nad uče-snicima u drumskom saobraćaju koji obavlјanju transport opasne ro-be, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Grupa autora,(2020),

Program kursa za rad na intervencijama sa opasnim materijama, 01 broj 1632/17 od 14. februara 2017. godine

Program obuke za vršenje nadzora nad učesnicima u drumskom saobraćaju koji obavlјaju transport opasne robe,01 broj: 6136/20 od 09.09.2020. godine,

Specijalistički rad „Tehnički sistemi Sektora za vanredne situacije u protivterorističkom delovanju pri transportu opasnih materija“, Dejan Đurđević, Kriminalističko-policijska akademija, 2015

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama, „Sl. glasnik RS", broj 87/2018.

Zakon o trasnportu opasne robe, „Sl. glasnik RS“, br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon,

Downloads

Published

2024-01-18

How to Cite

Đurđević, D. (2024). OBUKA UČESNIKA U KONTROLI TRANSPORTA OPASNE ROBE I ODGOVOR NA HEMIJSKE UDESE U TRANSPORTU (RAINING OF PARTICIPANTS IN THE CONTROL OF TRANSPORT OF DAN-GEROUS GOODS AND THE RESPONSE FOR CHEMICAL ACCIDENTS IN TRANSPORT) . Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 3(1), 132–140. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/46