TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE (PROTECTION AND RESQUE TACTICS IN DISASTERS: FIELD EXPERIENCES AND LESSONS LEARNED

					View TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE (PROTECTION AND RESQUE TACTICS IN DISASTERS: FIELD EXPERIENCES AND LESSONS LEARNED

Poštovani čitaoci, nakon uspešno realizovanog prvog nacionalnog seminara iz oblasti vanrednih situacija u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, pred vama se nalazi tematski zbornik radova pod naslovom Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Zbornk je nastao kao rezultat samostalno istraživačkih aktivnosti studenata i njime je obuhvaćeno trinaest relevantnih naučnih radova u kojima se na vrlo vešt i interesantan način elaboriraju različite fenomenološke i etiološke dimenzije taktike zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Radove je recenziralo sedam recenzenata, dok je naučni i programski odbor seminara činilo više od deset profesora sa različitih Univerziteta i Fakulteta. Tematske jedinice zbornika su bile vrlo različite imajući u vidu dosadašnji trend razvoja studija katastrofa: a) Fenomenologija katastrofa i opasnosti – litosferske katastrofe; hidrosferske katastrofe; atmosferske katastrofe; biosferske katastrofe; katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima (nuklearne, radiološke, transportne, požari itd; ktastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam); b) Taktika zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama – taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari); c) Taktika zaštite i spasavanja u antropogenim katastrofama – taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u nuklearnim i radiološkim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u industrijskim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u transportnim i infrastrukturnim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim opasnim materijama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim požarima; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam). Zbornik radova je namenjen svima onima koji imaju želju za dodatnim usavršavanjem u oblasti studija katastrofa kako bi unapredili svoju akademsku ili praktičnu delatnost. Imajuću u vidu nedostatak stručne literature u oblasti taktikte zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, naučni i društveni značaj zbornika je nesumnjivo veliki. Polazeći od činjenice da se ovim zbornikom ne zadovoljavaju potrebe i mogućnosti realizacije istraživanja u ovoj oblasti, planom naučno-istraživačkih aktivnosti Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, predviđeno je objavljivanje po dva tematska zbornika u svakoj od narednih godina. U ime autora, izražavam zahvalnost onima koji su najviše doprineli objavljivanju zbornika radova kao što su Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa u ulozi izdavača, kao i recenzentima koji su vrlo strpljivo i detaljno proučili i unapredili sve naučne radove. Dear readers, after the successful first national seminar in the field of emergency situations organized by the Scientific and Professional Society for Disaster Risk Management and the International Institute for Disaster Research, you have a thematic collection of papers entitled Tactics of protection and rescue in emergencies: experiences from the field and lessons. The collection was created as a result of students' independent research activities and includes thirteen relevant scientific papers in which various phenomenological and etiological dimensions of protection and rescue tactics in emergency situations are elaborated in a very skilful and interesting way. The papers were reviewed by seven reviewers, while the scientific and program board of the seminar consisted of more than ten professors from different universities and faculties. The thematic units of the collection were very different, having in mind the current trend of development of catastrophe studies: a) Phenomenology of catastrophes and dangers - lithospheric catastrophes; hydrosphere catastrophes; atmospheric catastrophes; biosphere disasters; disasters caused by technical and technological dangers (nuclear, radiological, transport, fires, etc .; catastrophes caused by the use of weapons of mass destruction (chemical, biological, nuclear and radiological terrorism); b) Tactics of protection and rescue in natural disasters - tactics of protection and rescue of people and assets in lithospheric catastrophes (earthquakes, landslides and landslides, volcanic eruptions); tactics of protection and rescue of people and property in hydrosphere catastrophes (floods and torrents, avalanches); tactics of protection and rescue of people and property in atmospheric catastrophes (stormy hailstorms, droughts, extremely low and high temperatures); tactics of protection and rescue of people and property in biosphere catastrophes (epidemics, epizootics and epiphytonoses, forest fires); c) Protection and rescue tactics in anthropogenic disasters - protection and rescue tactics of people and property in nuclear and radiological disasters; tactics of protection and rescue of people and property in industrial disasters; tactics of protection and rescue of people and property in transport and infrastructural disasters; tactics of protection and rescue of people and property in disasters caused by dangerous substances; tactics of protection and rescue of people and property in disasters caused by war destruction; tactics of protection and rescue of people and property in disasters caused by fires; tactics of protection and rescue of people and property in disasters caused by the use of weapons of mass destruction (chemical, biological, nuclear and radiological terrorism). The collection of papers is intended for all those who have a desire for additional training in the field of disaster studies to improve their academic or practical activities. Having in mind the lack of professional literature in the field of protection and rescue tactics in emergency situations, the scientific and social significance of the collection is undoubtedly great. Starting from the fact that this collection does not meet the needs and possibilities of research in this area, the plan of scientific research activities of the Scientific and Professional Society for Emergency Risk Management envisages the publication of two thematic collections in each of the following years. On behalf of the authors, I would like to thank those who contributed the most to the publication of the collection of papers such as the Scientific and Professional Society for Disaster Risk Management and the International Institute for Disaster Research as publishers, as well as reviewers who studied and improved all scientific papers.

Published: 2021-05-22

Articles